Regulamin

Sklepu Internetowego „FADEN”

 

www.faden.pl

www.facebook.com/4faden

www.instagram.com/faden_ola_dereszowska/?hl=pl

 

obowiązujący od dnia 01 października 2020 r.

 

§ 1

Zakres Obowiązywania

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne obowiązki i uprawnienia stron w relacjach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w zakresie działalności Sklepu,
  a w szczególności warunków, zasad oraz sposobu: składania ofert, zawierania umów i postępowań reklamacyjnych.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kc i wiąże Strony, chyba że co innego wyraźnie wynika z zawartej na piśmie odrębnej umowy;

 3. Regulamin niniejszy jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.fanden.pl, a Strony wiąże w treści, jaka opublikowana była w dniu zawarcia konkretnej umowy.

 

§ 2

Słowniczek Pojęć

 

Ilekroć w Regulaminie niniejszym jest mowa o:

 1. Dniach roboczych - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Dostawie - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;

 3. Dostawcy - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów zajmujący się profesjonalnym transportem
  i dostawą Towarów;

 4. Działalności nieewidencjonowanej – oznacza to działalność wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nieewidencjonowana nie stanowi działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Przedsiębiorców;

 5. Kodeksie Cywilnym, kc – oznacza to ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.);

 6. Kupującym – oznacza to osobę lub osoby fizyczne, osobę lub osoby prawne, jednostkę lub jednostki organizacyjne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożyły ofertę zawarcia umowy zakupu Towaru następnie zaakceptowaną przez Sprzedającego;

 7. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Prawie Przedsiębiorców – oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z póź. zm.);

 9. Przedsiębiorcy - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 10. Regulaminie – oznacza to niniejszy wzorzec umowny;

 11. Sklepie, Sklepie Internetowym – oznacza to działalność Sprzedającego,
  a w szczególności umieszonych zaproszeń do składania ofert zakupu Towarów publikowanych na stronach internetowych o następujących adresach: www.faden.pl, www.facebook.com/4faden;

 12. Sprzedającym – oznacza to: Aleksandrę Dereszowską, prowadzącą działalność nieewidencjonowaną, z siedzibą w Porębie Żegoty (32-566), Leśny Zakątek 1,
  NIP: 692-249-62-93;

 13. Towarze – oznacza to produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, nieprefabrykowany, wykonywany na konkretne, indywidualne zamówienie Kupującego, według jego specyfikacji;

 14. Trwałym nośniku – oznacza to materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu
  lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 15. Umowie Sprzedaży, Sprzedaży – oznacza to umowę sprzedaży zawartą
  na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym
  a Sprzedającym;

 16. Ustawie o Prawach Konsumenta – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);

 17. Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – oznacza to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.);

 18. Zamówieniu – ofercie zakupu Towaru wystosowanej przez Kupującego
  do Sprzedającego za pomocą środków porozumiewania się na odległość
  (w szczególności: formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej Sklepu, chat, poczta e-mail i komunikatory internetowe, np. Messenger).

 

§ 3

Postanowienia Ogólne

i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej,
  Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem tych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów,
  do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą
  do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie
  ze Strony Internetowej Sklepu to:

Aktualne wersje mobilnych przeglądarek Chrome, Edge i Firefox na systemie Android, aktualna wersja przeglądarki Safari i Chrome na systemie iOS i iPadOS:

Google Chrome (version 76 and above)

Safari for Mac (version 12 and above)

Microsoft Edge (version 18 and above) (Adi builder not supported)

Firefox (version 72 and above)

 1. Sprzedający może stosować mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupującego ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu
  na urządzeniach końcowych Kupującego. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupującego ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie
  ze Strony Internetowej Sklepu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym
  oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie niniejszego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną.

 3. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
  i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności, zalecanym jest stosowanie programów antywirusowych, jak również chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

 4. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego
  w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego, tj. działalności reklamowej innego sklepu, sprzedającego, przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści
  nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej
  na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


 

§ 4

Zamówienia

 1. Sprzedający nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa,
  a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz Prawa Przedsiębiorców, dlatego do umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, nie znajdują zastosowania przepisy o ochronie konsumentów, zawarte w szczególności w ww., bądź też innych aktach prawnych.

 2. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie potencjalnych Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem wskazanych przez Sprzedającego środków porozumiewania się na odległość,
  o których mowa w § 2 pkt. 18 Regulaminu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny
  na dobę.

 4. Kupujący, składając zamówienie, podaje Sprzedającemu w szczególności: nazwę Towaru oraz ewentualnie inne - wyszczególnione przez Sprzedawcę w Sklepie parametry oraz swoje dane teleadresowe, na które wysłany ma zostać Towar.

 5. Po otrzymaniu zamówienia od Kupującego, Sprzedający – w wypadku woli
  i możliwości wykonania zamówienia - przesyła Kupującemu zwrotną wiadomość podając w szczególności cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób i termin Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o dodatkowych płatnościach jakie Kupujący miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Brak przesłania tej wiadomości przez Sprzedającego równoznaczny jest z niezawarciem umowy.

 6. Na podstawie podanych przez Sprzedającego, w wyżej wymienionej wiadomości informacji, Klient precyzuje zamówienie o informacje, o które przesyłając Sprzedającemu specyfikację Towaru, który obejmuje umowa, wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Brak przesłania tej wiadomości równoznaczny jest z niezawarciem umowy.

 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Brak przesłania tej wiadomości równoznaczny jest z niezawarciem umowy.


 

§ 5

Termin Realizacji Zamówienia

 1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę odpowiedzi na ofertę złożoną przez Kupującego.

 2. W wypadku braku odmiennego uregulowania, przyjmuje się, że Zamówienie zostanie wykonane i nadane do Kupującego w terminie do 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przez Sprzedającego oferty kupna wystosowanej przez Kupującego.

 3. Dzień rozpoczęcia realizacji uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności.

 4. Zamówienia realizowane w kolejności przyjmowania ofert zakupu przez Sprzedającego (termin ten stosuje się w miejsce terminu z art. 5431 § 1 kc, jako odmienne ustanowienie umowne – zgodnie z treścią tego przepisu).

 5. Za dodatkową, indywidualnie uzgadnianą opłatą, możliwym jest nadanie Zamówieniu statusu priorytetowego, co powoduje jego wykonanie w krótszym terminie, lecz musi być to każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Sprzedającego.

§ 6

Płatności

 1. Ceny za Towary podane przez Sprzedającego stanowią ceny brutto i nie zawierają w sobie w szczególności kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego) – Kupujący, wybierając powyższą formę płatności, jest zobowiązany opłacić zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia;

  2. gotówka za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy
   (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

 3. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedającego o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
  z zawartej Umowy Sprzedaży.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub 3 Regulaminu, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego. Informacja
  o dodatkowym terminie na dokonanie płatności jest równoznaczna
  z oświadczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu
  na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


 

§ 6

Dostawa

 1. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedający zobowiązuje dochować należytej staranności w tym, by dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży Kupującemu bez wad.

 3. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy
  na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

 4. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest mu informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.

 5. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 7

Wyłączenie Rękojmi.

Na podstawie art. 558 § 1 kc, Strony wyłączają odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu Rękojmi.

§ 8

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

 2. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. Brak odpowiedzi oznacza nieuwzględnienie reklamacji.

 3. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.


 

§ 9

Usługi Nieodpłatne.

 1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Blog,

  2. możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami na Blogu,

 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu przez 24 godizny na dobę,

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług.

 4. Usługa „Blog” polega na publikowaniu przez Sprzedającego ogólnodostępnych treści, związanych z prowadzoną działalnością,

 5. Usługa „możliwości zamieszczania komentarzy” polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych
  i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów.

 6. Rezygnacja z korzystania w usług możliwa jest w każdej chwili i polega
  na zaprzestaniu czytania i zamieszczania treści na Stronie Internetowej Sklepu.

 7. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu Strony Internetowej i usług nieodpłatnych, w przypadku działania na szkodę Sprzedawcy lub Kupujących lub innych użytkowników, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  a także, gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa
  - w szczególności: przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Strony Internetowej
  i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny
  do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.


 

§ 10

Odpowiedzialność w zakresie zamieszczanych treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedającego i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedający
  nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Użytkownik Strony Internetowej oświadcza, że:

  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników oraz Sprzedającego, jak również upoważnia Sprzedającego do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do:

  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym;

 4. Zabronione jest zamieszczanie przez użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych, treści, które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedającego;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez użytkowników w ramach korzystania przez nich
  z nieodpłatnych usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedającego umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 11

Postanowienia Końcowe


 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów związanych z kwestiami uregulowanymi niniejszym Regulaminem jest sąd miejsca zamieszkania Sprzedającego.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał
  w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r.